Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

1. Definities

1.1     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten en/of overeenkomsten tussen MAEGIS en Kopers, strekkende tot verkoop en levering van producten en/of het (doen) verrichten van diensten en de uitvoering daarvan. Afwijkingen van of wijzigingen in deze voorwaarden dienen door MAEGIS schriftelijk te worden bevestigd en gelden slechts voor de betreffende offerte/opdracht/overeenkomst.

1.2     Onder MAEGIS worden begrepen MAEGIS B.V., gevestigd te (7532SW) Enschede aan de Midzomerweg 51.

1.3     Onder Koper wordt begrepen elke (rechts)persoon die aan MAEGIS een opdracht tot levering van goederen of verrichting van diensten heeft verstrekt of zal verstrekken, met inbegrip van diens werknemers, vertegenwoordigers, gemachtigden, rechtverkrijgenden en erfgenamen.

1.4     Onder “levering” wordt in deze voorwaarden verstaan, het stellen van de zaak in het bezit van de Koper of, in het geval van koop met eigendomsvoorbehoud, het stellen van de zaak in de macht van Koper.

1.5     Eventuele door Koper gehanteerde algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen en zijn voor MAEGIS niet verbindend, tenzij MAEGIS zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard.

1.6     Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, dan zal dit de geldigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen niet beïnvloeden en zullen partijen een nadere vervangende bepaling overeenkomen die zoveel als mogelijk aansluit bij de bedoeling van de nietige of vernietigende bepaling.

1.7     Het staat MAEGIS vrij deze algemene voorwaarden naar inzicht eenzijdig te wijzigen. Van een gewijzigde inhoud zal MAEGIS melding maken op haar website en de gewijzigde voorwaarden gelijktijdig op haar website publiceren. 

 

2. Offertes en Prijsopgaven

2.1     Alle aanbiedingen van MAEGIS zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders is vermeld, te rekenen vanaf de datum van de offerte of aanbieding.

2.2     Alle door MAEGIS opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en exclusief verzendkosten.

2.3     Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, etc. opgegeven in prijslijsten, circulaires en offertes gelden bij benadering.

2.4     Door MAEGIS in catalogi of anderszins kenbaar gemaakte prijzen binden MAEGIS niet. Na totstandkoming van de overeenkomst is MAEGIS gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen in geval van onder meer tussentijdse verhogingen en/of toeslagen op vrachten, douanetarieven, goederen en/of grondstofprijzen, belastingen, lonen of sociale lasten, waardedaling van de Nederlandse en/of stijging van buitenlandse valuta en al die overheidsmaatregelen welke prijsverhogend werken indien de levering van de goederen op een termijn van meer dan drie maanden is overeengekomen. Koper heeft in geval van annulering geen recht op schadevergoeding.

 

3. Overeenkomsten en wijzigingen

3.1     MAEGIS is slechts gebonden door schriftelijke overeenkomsten. Alleen de Koper kan zich tegenover MAEGIS beroepen op rechten uit of in verband met de met MAEGIS gesloten overeenkomst. MAEGIS is gerechtigd de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen geheel of gedeeltelijk over te dragen (eventueel aan haar gelieerde ondernemingen).

3.2     Door Koper na het plaatsen van een order verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan moeten door Koper tijdig en schriftelijk aan MAEGIS worden doorgegeven.

3.3     Wijzigingen in een door Koper geplaatste order, van welke aard dan ook, die hogere kosten meebrengen dan waarop bij de oorspronkelijke door MAEGIS verstrekte prijsopgave kon worden gerekend, komen voor rekening van Koper. Indien dergelijke wijzigingen vermindering van kosten tot gevolg hebben, dan kan Koper daar geen enkel recht aan ontlenen met betrekking tot vermindering van de afnameprijs. MAEGIS kan echter naar eigen inzicht besluiten dat deze wijzigingen betaling van een lagere afnameprijs tot gevolg hebben.

 

4. Levering

4.1     Alle door MAEGIS genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst bij MAEGIS bekend waren en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen; de enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt MAEGIS niet in verzuim. MAEGIS is niet gebonden aan (leverings)termijnen die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen MAEGIS en Koper zo spoedig mogelijk in overleg treden. In geen geval zal er sprake zijn van een wettelijke fatale termijn.

4.2     Levering vindt plaats “af Enschede” tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat MAEGIS de goederen zal bezorgen, in welk geval levering aan het door de Koper aangegeven adres zal geschieden, waarbij de verzendkosten voor rekening van de Koper zullen komen.

4.3     Het risico van de Goederen gaat over op Koper bij levering.

 

5. Goederen van MAEGIS

5.1     Direct waarneembare schade of manco’s dienen door de Koper bij aankomst van de goederen direct aan de vervoerder vermeld te worden op de bij de goederen behorende vrachtbrief danwel dient het terstond gemeld te worden aan MAEGIS.

5.2     Bezwaren over geleverde goederen dienen binnen acht dagen na levering dan wel levering schriftelijk en gemotiveerd aan MAEGIS gemeld te worden. Voor het geval het bezwaar redelijkerwijze niet binnen deze termijn ontdekt had kunnen worden geldt een termijn van acht dagen vanaf het moment dat die grond redelijkerwijze ontdekt had kunnen worden.

5.3     Niet tegenstaande het voorgaande zal MAEGIS in geen geval bezwaren accepteren die worden gemaakt na een periode van 4 weken na verzending van de Goederen. Bij gebreke van tijdige melding van de klachten vervalt elke aansprakelijkheid van MAEGIS en wordt de overeenkomst geacht naar behoren te zijn uitgevoerd.

5.4     MAEGIS behoudt zich het recht voor om gedurende een periode van 6 maanden na inwerkingstelling van de geleverde Goederen deze naar eigen inzicht zonder meerkosten te vervangen of wijzigen, zonder dat de overeengekomen afspraken en voorwaarden worden aangetast.

5.5     Klachten ten aanzien van aantallen geleverde colli en/of folie en de staat daarvan dienen op de vrachtbrief of factuur bij het aannemen te worden aangetekend danwel onmiddellijk schriftelijk aan MAEGIS te worden doorgegeven, bij gebreke waarvan elk recht van reclame vervalt.

5.6     Enige onderhoudsverplichtingen van MAEGIS kunnen uitsluitend voortvloeien uit een tussen partijen schriftelijk overeengekomen onderhoudsovereenkomst.

5.7     Indien voor de Goederen een onderhoudsovereenkomst is gesloten of indien uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat in de gebruiksvergoeding van de Goederen onderhoud is inbegrepen, zal Koper overeenkomstig de gebruikelijke procedures van MAEGIS geconstateerde gebreken in de Goederen gedetailleerd aan MAEGIS melden. Na ontvangst van de melding zal MAEGIS naar beste vermogen gebreken trachten te herstellen. De resultaten zullen afhankelijk van de urgentie op de door MAEGIS te bepalen wijze en termijn aan Koper ter beschikking worden gesteld.

5.8     MAEGIS kan haar gebruikelijke tarieven en kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onkundig gebruik, of indien de goederen door anderen dan MAEGIS zijn gewijzigd.

 

6. Goederen van derden 

6.1     Indien en voor zover MAEGIS (standaard) Goederen van derden aan Koper levert of ter beschikking stelt, zullen, tenzij door MAEGIS schriftelijk aan Koper anders is meegedeeld, voor wat betreft die Goederen de voorwaarden van die derden van toepassing zijn. Koper aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden.

 

7. Ter beschikking gestelde zaken

7.1     Indien MAEGIS de aan Koper bij de uitvoering van de overeenkomst zaken van leverancier in bruikleen ter beschikking heeft gesteld, is Koper gehouden deze zaken binnen 14 dagen na levering in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig intact te retourneren. Indien Koper, om welke reden dan ook, na daartoe strekkende aanmaning, hierbij in gebreke blijft, heeft MAEGIS het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op Koper te verhalen.

 

8. Verplichtingen Koper

8.1     De Koper verschaft tijdig, doch in ieder geval voor aanvang van de installatiewerkzaamheden de aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het systeem en de installatiewerkzaamheden en de beproeving daarvan benodigde energie. De kosten van de benodigde energie zijn voor rekening van de Koper.

8.2     De Koper dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden (zoals bouwkundige werkzaamheden) en/of leveringen welke niet tot de installatiewerkzaamheden behoren, maar wel noodzakelijk zijn voor de correcte en tijdige uitvoering van de installatiewerkzaamheden door MAEGIS, zodanig en tijdig worden verricht, dat de installatiewerkzaamheden geen vertraging of hinder ondervinden en indien (valt te verwachten dat) niettemin vertraging ontstaat als bedoeld in dit artikel, dient de Koper MAEGIS hiervan terstond in kennis te stellen.

8.3     Indien de aanvang en de voortgang van de installatiewerkzaamheden wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor de Koper verantwoordelijk is, dient de daaruit voor MAEGIS eventueel voortvloeiende schade door de Koper te worden vergoed mits deze schade in direct verband staat tot de vertraging. Zowel Koper als MAEGIS zullen zich inspannen om schade als voornoemd zoveel mogelijk te beperken.

8.4     De Koper is aansprakelijk voor schade aan en verlies van materialen, onderdelen of gereedschappen die zijn aangevoerd door MAEGIS of derden waar MAEGIS gebruik van maakt bij de installatiewerkzaamheden en door Koper worden beheerd, tenzij dergelijke schade en/of dergelijk verlies toerekenbaar is aan MAEGIS.

8.5     De Koper staat MAEGIS toe kosteloos naamsaanduidingen en reclame op de plaats van installatie of aan het systeem aan te brengen, gedurende de termijn dat MAEGIS (installatie- en/of onderhouds-) werkzaamheden uitvoert.

8.6     Koper garandeert dat hij ervoor zorg draagt dat de roerende en/of onroerende zaak alwaar MAEGIS de installatie (gaat) verricht(en), voldoet aan de Nederlandse regelgeving, inclusief bouw- en arbowetgeving.

8.7     Koper is verantwoordelijk en draagt de kosten voor alle aanvragen verband houdend met de voor de installatie en het systeem noodzakelijke vergunningen, ontheffingen en lokaal aanvullende eisen gesteld vanuit overheids- en/of nutsbedrijfwege en het daarvoor te verrichten tekenwerk die voor de opzet van het systeem zijn vereist. 

 

9. Garantie

9.1     Alle diensten van MAEGIS worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst MAEGIS uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.

9.2     Eventuele installatiewerkzaamheden vallen buiten iedere garantiestelling.

9.3     De garantie komt te vervallen indien de Koper zelf of niet door MAEGIS geautoriseerde derden werkzaamheden hebben verricht aan de installatie of Goederen.

9.4     Indien MAEGIS ten onrechte op haar garantieverplichting wordt aangesproken, bijvoorbeeld in het geval van storing te wijten aan externe factoren als stofvorming, kabelbreuk of storingen welke door eenvoudig ingrijpen door de Koper zelf zijn op te lossen, bijvoorbeeld door een reset aan de hand van de handleiding, worden naar aanleiding hiervan door MAEGIS verrichte werkzaamheden aan de Koper in rekening gebracht conform het op dat moment geldende tarief.

9.5     Garantie wordt eerst verleend als de Koper aan al zijn verplichtingen uit overeenkomst en hiermee samenhangende verplichtingen heeft voldaan.

9.6     MAEGIS zal bij het uitvoeren van de overeenkomst steeds de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen.

9.7     MAEGIS garandeert nimmer meer dan een eventueel van de op de goederen van toepassing zijnde fabrieksgarantie. Voor zover goederen onder toepassing van enige fabrieksgarantie zijn geleverd, kan de Koper aanspraken uit deze garantie uitsluitend doen gelden jegens de betreffende fabrikant.

9.8     Goederen die vallen onder de categorie machines (bijvoorbeeld printers en laminatoren) worden gedurende een periode van zes maanden na levering gegarandeerd tegen materiaal- en fabricagefouten. De garantie houdt in dat MAEGIS naar zijn keuze en voor zijn rekening de goederen kan herstellen, hetzij vervangen. Alle vervangen goederen worden eigendom van MAEGIS. De garantie is niet van toepassing indien de gebreken geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of onkundig gebruik, van buiten komende oorzaken zoals brand- en waterschade, of indien goederen door anderen dan MAEGIS zijn gewijzigd of worden onderhouden. Deze garantie geldt alleen binnen Nederland.

 

10. Aansprakelijkheid

10.1    MAEGIS is buiten de garantiebepalingen niet aansprakelijk voor enige schade, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van MAEGIS.

10.2    Tekortkomingen in enigerlei vorm in de dienstverlening van derden, zijn nimmer aan MAEGIS toerekenbaar.

10.3    MAEGIS zal niet aansprakelijk zijn voor indirecte (gevolg)schade, daaronder begrepen schade aan derden, immateriële schade, bedrijfsschade en schade aan goederen of producten van de Koper of in welke andere vorm dan ook.

10.4    Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van MAEGIS, uit welke hoofde ook, beperkt tot het factuurbedrag voor de geleverde goederen en/of diensten uit de (initiële) overeenkomst, ongeacht een eventuele periodieke verlenging van de overeenkomst.

10.5    Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van MAEGIS in het voorkomende geval te verstrekken uitkering, voor zover MAEGIS hiervoor verzekerd is.

10.6    Indien ten gevolge van eenzelfde omstandigheid of gebeurtenis meer dan één vordering ontstaat of het totaal van verschillende vorderingen het verzekerde bedrag overstijgt, worden de vorderingen naar evenredigheid van omvang toegekend en voldaan.

10.7    Alle vorderingen op MAEGIS vervallen door verloop van één jaar na het opeisbaar worden daarvan.

10.8    MAEGIS is niet gehouden tot enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt. De volgende omstandigheden worden geacht niet voor rekening van MAEGIS te komen: storingen of uitvallen van het internet of telecommunicatiestructuur, stroomstoringen, werkstakingen, verkeers-, transport- of bedrijfsstoringen, onlusten, oorlogstoestanden, ziekte van personeel, brand, overstroming, storm, in gebreke blijven van leveranciers van MAEGIS en pandemieën en opgelegde maatregelen van overheidswege in relatie tot genoemde omstandigheden, die de onderneming van MAEGIS beperken. Indien sprake is van deze omstandigheden kan de uitvoering van verplichtingen door MAEGIS worden opgeschort, dan wel kan de overeenkomst door MAEGIS met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk worden beëindigd wanneer de overmachtssituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd. Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg van de omstandigheid, opschorting of ontbinding in de zin van dit artikel geleden of te lijden schade.

 

11. Annuleringen

11.1    Indien Koper aangeeft dat overeengekomen opdrachten en/of levering daarvan niet uitgevoerd hoeven te worden, zulks slechts na schriftelijke mededeling (waaronder begrepen per e-mail), zal MAEGIS 30% van de totale opdrachtwaarde, in rekening brengen, waarbij MAEGIS zich het recht voorbehoudt volledige schadevergoeding te vorderen.

 

12. Betalingen

12.1    Betalingen geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum zonder dat de Koper enig recht op korting, verrekening of schuldvergelijking toekomt.

12.2    MAEGIS is gerechtigd op elk moment gehele vooruitbetaling van de koopprijs danwel enige andere zekerheid te verlangen voor de betaling van de koopprijs, alvorens aanvang te nemen dan wel voort te gaan met de uitvoering van de overeenkomst.

12.3    Indien de Koper niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is MAEGIS gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. MAEGIS is niet gehouden tot vergoeding van enige daaruit voortkomende schade.

12.4    Indien betaling niet tijdig door MAEGIS wordt ontvangen is de Koper in verzuim zonder nadere ingebrekestelling. De Koper is gehouden tot vergoeding van alle buitengerechtelijke incassokosten, waaronder de kosten betreffende de administratie, opslag, en kosten van juridische bijstand. Eveneens zal de wettelijke handelsrente overeenkomstig art. 6:119a jo. 6:120 BW over de alsdan verschuldigde som in rekening worden gebracht.

12.5    Door de Koper gedane betalingen strekken steeds ter aflossing van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, ook als Koper vermeldt dat de voldoening betrekking heft op een latere factuur. 

12.6    De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Koper in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel beslag op vermogensbestanddelen van Koper wordt gelegd.

 

13. Geheimhoudingsplicht

13.1    Koper zal alle vertrouwelijke door MAEGIS in het kader van de overeenkomst aan Koper ter beschikking gestelde informatie geheim houden.

13.2    Koper is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, Goederen en andere materialen vertrouwelijke informatie en/of bedrijfsgeheimen van MAEGIS of diens licentiegevers kunnen bevatten. Koper verbindt zich, deze programmatuur, databestanden, Goederen en materialen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van Koper die niet noodzakelijkerwijs de programmatuur, websites, databestanden, Goederen en/of andere materialen behoeven te gebruiken.

 

14. Eigendomsvoorbehoud

14.1    MAEGIS blijft eigenaar van al het door haar krachtens enige overeenkomst aan Koper geleverde, totdat al haar vorderingen betreffende de levering van goederen en daarmee samenhangende verplichtingen van de Koper voor diensten volledig zijn nagekomen. Indien MAEGIS in het kader van deze overeenkomst door de Koper te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt het eigendomsvoorbehoud ook met betrekking tot de hieruit voortkomende vorderingen. Tevens gelden het eigendomsvoorbehoud met betrekking tot vorderingen die MAEGIS ten opzichte van de Koper mocht verkrijgen wegens toerekenbaar tekort schieten in de nakoming van de betreffende overeenkomsten. Zolang de eigendom van de geleverde goederen niet op Koper is overgegaan, mag deze de goederen niet verwerken, buiten zijn feitelijke macht brengen, vervreemden of verpanden, of aan enige derde hierop een recht verlenen.

14.2    De Koper machtigt hiermee MAEGIS zich toegang te verschaffen tot de ruimten en/of voertuigen en/of deze beschikbaar te stellen, waarin de goederen waarop eigendomsvoorbehoud van MAEGIS berust zich bevinden en deze goederen onder zich te nemen. MAEGIS is gerechtigd hiertoe over te gaan op het moment dat de Koper in de nakoming van zijn betalingsverplichting tegenover MAEGIS tekort schiet of wanneer MAEGIS goede grond heeft te vrezen dat de Koper in deze verplichting tekort zal schieten. De kosten verbonden aan het terughalen komen voor rekening van Koper.

14.3    Koper is gehouden alle goederen waarop het eigendomsvoorbehoud van MAEGIS berust, voor zijn kosten als een goede huisvader te verzekeren.

14.4    Na eventuele terugneming van de goederen, zal Koper worden gecrediteerd voor de marktwaarde, tot een maximum van de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de kosten die MAEGIS door terugneming heeft gemaakt, uitsluitend ter beoordeling door MAEGIS.

 

15. Intellectueel Eigendom

15.1    De intellectuele eigendom van alle krachtens overeenkomst door of vanwege MAEGIS geleverde of ter beschikking gestelde goederen, of diensten blijft berusten bij MAEGIS of degene aan wie MAEGIS de betreffende rechten ontleent.

15.2    MAEGIS heeft het recht om gemeten en geregistreerde data, gegevens en informatie geanonimiseerd vrij te gebruiken voor analyses, statistieken en publicaties.

 

16. Toepasselijk recht en geschillen

16.1    Deze Voorwaarden, enige overeenkomst en alle geschillen voortkomend uit of verband houdend met deze voorwaarden of enige overeenkomst, de totstandkoming of de uitvoering hiervan, dan wel daarmee samenhangend, worden beheerst door Nederlands recht.

16.2    Bevoegd is de rechter in het arrondissement Overijssel met uitsluiting van andere rechters om kennis te nemen van geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van (de uitvoering van) enige overeenkomst tussen MAEGIS en Koper evenals van geschillen omtrent deze voorwaarden, ook voor het verkrijgen van voorlopige voorzieningen, tenzij MAEGIS er de voorkeur aan geeft het geschil aan een andere bevoegde rechter voor te leggen.